Tuesday, April 6, 2010

कपडे


अंधा-या खोलीतलं जुन कपाट ब-याच वर्षांनी उघडलं
तसे आतले अस्ताव्यस्त कपडे अनावर होत कोसळले।

नकोसे झालेले डांबून ठेवलेले
वातड, खरखरीत, चुरगळलेले
कसर लागून कुरतडलेले,
जुनाट कुबट भपका-याने गुदमरून टाकणारे…

तेव्हापासून ठरवलंय,
आता आठवणींना असं कोंडायचं नाही॥